صفحه اصلی | درباره نسیم | شرکت نسیم | صندلی زرد | مجله الکترونیک | آگهی ها | گالری عکس | تماس با ما هرچه بخت بسته تر بهتر سال ششم، شماره پنجاه و نهم، فروردین 90
 
   
 
   

هرچه بخت بسته تر بهتر

شيادي با وردهايي به زبان عجيب و غريب...

شماره : 85
بازدید : 1505

 

پدربزرگي داشتم كه گهگاهي دعانويسي هم ميكرد. يادم هست كه هميشه مشترياني داشت كه مادربزرگ را واسطه قرار ميدادند تا براي رفع مشكلشان دعايي، چيزي بنويسد. برخي مواقع روي تخم مرغ هم مينوشت. مادربزرگ ميگفت تخم مرغ بايد سالم باشد، يعني مرغش خوراك خوب و حلالي خورده و از اين جور شرايط. خاطرم نيست كه دعاها براي گشايش بخت هم بود يا نه، اما ميدانم كه پدربزرگ با تكيه بر قرآن، دعاها را مينوشت. توصيه ميشد برخي از دعاها در تكه پارچ هاي متبرك از مقبره امام يا اما مزاد هاي پيچيده شود و همه جا (غير از هنگام قضاي جاحت) همراه داشته باشند. پدربزرگ معمولا پولي نميگرفت، دعا هيچ قيمتي نداشت. بعضي ها خودشان چيزي ميدادند. اما نكته اي اين ميان بود؛ هيچ كدام از فرزندان يا نوه ها، از اين دعاها نداشتند. روزي به مناسبت پرايدي كه پدرم خريده بود، مادربزرگ از پدربزرگ خواست تا روي دو تخم مرغ چيزي بنويسد تا ماشين پسر بزرگ خانواده از چشم بد و بلا دور باشد. تخم مر غها زير چر خهاي جلويي ماشين گذاشته شد و ما همه با هزار صلوات و اميدواري، خوشحال و خندان از روي تخم مر غهاي بي نوا رد شديم. به اين اميد كه ماشين حالا حالاها بيمه است! اما از بخت بد، پيچ كوچه خانه مادربزرگ را نپيچيده بوديم كه پيكاني مدل 42 ، با سر رفت توي شكم پرايد صفر پدر. حالا چند سالي هست كه دعانويسان تقلبي و جن گيران و رمالان كسبي پر رونق دارند. آنقدر كه مبلغان مذهبي و بزرگان دين اين جور خرافات را نمي پذيرند. هر زمان هم كه بتوانند درباره آن هشدار مي دهند. به عنوان نمونه چندي پيش آيت الله العظمي مكارم شيرازي از روي آوردن مردم به دعانويسان و رمالان به شدت انتقاد كرد امروز بسياري از مردم ما با پرداخت مبلغ كلاني به رمالان، دعاي گشايش بخت مي گيرند، در حاليكه غافلند تمام امور به دست خداست. فرصت طلبي افراد شارلاتان و

سودپرست از مردم ساده و نيز سوءاستفاده بيگانگان سبب

ترويج خرافات در كشور و مشكلات زيادي در جامعه

شده است. مردم به جاي روي آوردن به مسايل خرافي،

«. جهت رفع مشكلات خود به دعا و توسل روي آورند

دعانويسي جواب م يدهد

اما هرچقدر هم كه دراين باره بزرگان ديني هشدار

م يدهند، همچنان توسل به رمالي، دعانويسي و ج نگيري

رواج دارد. كافي است هر هفته مشتري خبرهاي حوادث

خبرگزار يها و روزنام هها بود، حتما چند موردي در يك

هفته ديده مي شود كه رمالي، دعانويسي يا فردي مانند

آنها با برخوردهاي پليسي مواجه مي شوند. همچنين

در آماري كه يكي از رسان هها درباره تعداد رمالان و

دعانويسان تهران گرفته بود، بيش از 50 دعانويس

مشهور در شرق و جنوب تهران و حاشيه شهر كرج

مشتري دارند. اين فالگيران، دعانويسان و جن گيران

معروف معمولا شجره نامه هاي طولاني داشتند؛ زنان و

مرداني كه گفته بودند موروثي و يا پس از طي طريق در

مكتب فالگيري در شهرستا نهاي كرمان، بجنورد، يزد و

حتي در خارج از خاك ايران در نجف و دهلي و بغداد،

آموزش ديده اند و مثلا به حل امور و مشكلات مردم

مشغول شد هاند.

معمولا استقبال از سركتاب گيران، دعانويسان و

رما لها، به ص فهاي چند متري هم كشيده م يشود. دليل

هم مشخص است؛ حكايت دعانويسان و دعاخواهان،

البته ب هاندازه پرايد پدر و تخم مر غهايش، زار نيست.

هميشه پيدا م يشوند كساني كه از اين دعانويسان و رمالان

خاطرات خوبي دارند. يا بختي از آنها گشوده شده و يا

مالي را يافت هاند و يا حتي كسي برايشان طلسم شده است.

دعانويسان معمولا مشتر يهايي دائم يدارند. متقاضيان

هم كمتر به نتيجه دلخواه م يرسند. بيشتر راض يها، آنهايي

هستند كه به ج نگير مراجعه كرد هاند.

مثلا دختري براي بازگشت نامزدش و رها كردن

دختري ديگر، به ج نگيري مراجعه م يكند كه روزي 40

مراجعه كننده دارد و از 39 تاي آنها جن م يگيرد! پدر او

ج نگيري بازنشسته است كه به دليل ج نگيري فراوان،

عليل و خان هنشين شده است. ج نگير جوان كل علوم

غيبي و ج نگيري را از پدر و پدر بزرگهايش در نجف

آموزش ديده است يا بهتر، به ارث برده.

دختر به توصيه اين ج نگير، به چله م ينشيند تا پس

از پايان و انجام فرايضي كه جن گير دستور داده، رابطه

خوبي با نامزدش پيدا كند. اين جنگير همكاران و اعوان

و انصاري هم دارد؛ آنطور كه دختر جوان م يگويد،

نامزدش با دعاهايي كه دعانوي سهاي ج نگير نوشت هاند

بر مي گردد. اما او روايت جالبي از جن گيري دارد:

وسط سفره سفيدي نشستم. سيني بزرگي روبرويم »

گذاشت. در سيني خاك خانه ام را ريختم در گوشه اي

ديگر نمك بود و در پنج گوشه سيني هم پنج شمع كه

آنها را روشن كردم.ج نگير كله قند و مهرنماز هم اضافه

كرد. جن گير گفت سطل خالي را از آب حياط پر كن و

هرچه م يگويم زمزمه كن. شمشير او از هر سمتي روي

سرم خراب م يشد و وردهاي عربي و پاكستان ياش توي

هوا م يپيچيد. انگشت سباب هام را به آب م يزدم و شم عها

را خاموش مي كردم و نمك توي آب مي ريختم و بعد

چاقو را توي آب بهم زدم وقتي شمع پنجم خاموش

شد ج نگير الحمدالله گفت و دور من شروع كرد به

چرخيدن. سيني را روي سطل گذاشتم اما روي سطل

نم يماند و بالا م يآمد و از سطل فاصله م يگرفت و توي

هوا معلق بود سيني را روي سطل فشار مي دادم، اما با

فشار مضاعفي بالا م يآمد. چيزي دور گردنم افتاده بود

و تحمل سنگيني اش را نداشتم. سيني را از روي سطل

برداشتم، با چاقو آب سطل را بهم زدم، به نظرم رسيد

كه آب داخل سطل به جوشيدن درآمده بود و قل قل

مي كرد، بي آنكه شعله اي زيرش روشن باشد. جن گير

از من خواست دستم را داخل سطل ببرم. اول ترسيدم

آب سطل داغ باشد، اما او دستم را برد داخل سطل. اصلا

داغ نبود. ته سطل چند جسم فلزي مكعبي شكل بيرون

كشيدم كه رويش دعا حكاكي شده بود. تمام شد، جنم

«! را گرفت

رابطه اين دختر و نامزدش، خوب م يشود. اما ديگر

هيچ مهر و محبتي احساس نم يكرده است.

رمالي و دعانويسي

ادعاهاي فالگيرها، پيشگوها و ج نگيرها توجيه

علم يندارد. هرچند كه در روايات از اجنه هم گفته شده

است. اجنه موجوداتي از جنس آتش هستند. انسا نها

نبايد با آنها رابطه برقرار كنند و يا به زباني ديگر، اجنه

نبايد به دنياي انسا نها وارد شوند. آنها قدرتهاي فوق

بشري دارند. گفته م يشود كه شيطان نيز از جنيان است و

جادوگران نيز خود را به شيطان فروخت هاند. آنها از نيروي

جنيان براي جادو استفاده م يكنند. البته بخاطر خطري

كه اين موجودات براي ذات انسان دارند، جادوگري و

ارتباط با آنان بشدت در اسلام نهي شده است. برخي

از ج نگيران ادعا م يكنند جن در اختيار آنها است و

خواست ههايشان را برآورده م يكند. معمولا ج نگيران

علاقه دارند به عنوان دستمزد، از مردم طلا بگيرند. توجيه

هم مخارج رابطه با اجنه است. گفته م يشود اجنه ب ياجر و

مواجب براي ج نگيران كاري نم يكنند، يعني اين ارتباطي

دوسويه است. ارتباطي كه گ هگاه به توهين به مقدسات

هم م يانجامد. گفته م يشود جادوگران و كساني كه با

اجنه در ارتباط هستند بخاطر تضاد ماهيت و ذات آنها

با ماهيت انسان عمري كوتاه دارند و در سنين ميانسالي

از دنيا م يروند.

سركتا بگيرها، مانند فال حافظ از مراجعه كننده

م يخواهند نيت كند و با خواندن حمد و سوره، جايي از

قرآن را م يگشايند، يا همان قسمت را به او م يدهند و يا

تفسيري برايش م يآورند. البته فا لگيري با قرآن در اسلام

وجود ندارد، تفعل زدن به قرآن مرسوم است.

با اين حال رمالي و غي بگويي و عل مهايي از اين

دست، مختص ايران نيست. در زمان فرعون، در مصر

باستان هم چنين چيزهايي وجود داشته است. اله ههاي

يوناني هم زبانزد هستند؛ الهه پرومته (خداي آتش) آتش

را از خدايان م يگرفته و به انسان م يداده است. همچنين

خراف هگرايي و رمالي و اتفاقاتي از اين دست، مختص

ايران نيست؛ در اسپانيا، مكزيك، كشورهاي آمريكاي

جنوبي و حتي در قلب اروپا، ايتاليا، چنين چيزهايي وجود

دارد. به نظر م يرسد جوامع توسعه نيافته بيشتر مشتري

اين خراف هها هستند تا آنهايي كه ترجيح م يدهند بيشتر از

چيزي كه وجود دارد و به چشم م يبينند، بدانند.

نظر مراجع تقليد

آي تالله مكارم شيرازي: اين افراد حقه باز بوده و

ادعاهايشان تنها براي كسب پول است. كسب درآمد از

اين را هها حرام بوده و چنين ادعاهايي گناه است.

آي تالله بهجت: چنين كارهايي غلط است و تبليغ

دروغ براي اين افراد اشتباه و گناه است. كسب مال به اين

روش نيز حرام است.

آي تالله سيستاني: اسرار زيادي در دنيا وجود دارد كه

كشف آ نها علم م يخواهد كه خداوند به همه كس نداده

است. اما بسيار تاكيد شده است كه به سراغ چنين مدعياني

نرويد. از نظر فقهي هم برخي آقايان م يگويند كه براي

افزايش محبت ميان زن و شوهر گرفتن دعا ايرادي ندارد؛

اما بستن كار و زندگي وجود ندارد و نم يتوان در صحت

آن مطمئن بود. اگر چنين افرادي توان گشايش داشتند،

زندگي خوبي براي خود فراهم م يكردند.

دختر امير دبي، مشتري دعانويس قزويني

در بازداشت دعانويس معروف قزويني به اتهام

كلاهبرداري قاضي كياستي، بازپرس دادسراي عموم يو

انقلاب مستقر در پليس آگاهي استان كه مسووليت

را بر عهده « حسين-ق » رسيدگي به پرونده اتهام ي

دعانويسي در اين خانواده موروثي بوده و » : دارد، گفت

ساليان زيادي است كه افرادي از اين خانواده به اين كار

مشغول هستند، اين دعانويس 80 ساله كه تنها تا دوم

دبيرستان سواد دارد از سا لها قبل اتاقي را در جوار محل

سكون تاش به پذيرش متقاضيان اختصاص داده و با

رنگ آميزي اين محل به رنگ سبز و روشن كردن عود،

تلاش كرده است با ايجاد فضايي بظاهر معنوي، مردم

را فريفته و خود را مستجا بالدعوه معرفي كند. متهم در

جريان تحقيقات ادعا كرده است كه شغ لاش بقالي است

و تنها با مراجعه مردم يكه از او م يخواهند برايشان دعا

بنويسد، اقدام به دعانويسي م يكند و هيچگونه نرخي

هم براي اين كار ندارد و وجهي را كه مراجعان در قبال

نوشتن دعا به او م يپردازند، صرف نذر اما محسين(ع)

كرده است. با وجود ادعاي متهم، بررسي ماموران نشان

م يدهد كه وي از مراجعان مبالغ متفاوتي تا ده ميليون ريال

نيز دريافت م يكرده و حتي گاهي بر سر ميزان اين وجه

به گفته قاضي كياستي «. هم با مراجعان چانه م يزده است

براساس مستندات موجود در پرونده، قرار بوده است كه

دختر امير دبي هم براي گرفتن دعا نزد دعانويس معروف

قزويني بيايد و ديگر اي نكه محتويات اطلاعات ضبط شده

حكايت از آن دارد كه برخي « حسين ق » در پرونده اتهام ي

از مسوولان استان به خانه اين فرد آمد و شد داشت هاند.

دعانويسي براي مرگ شوهر!

چندي پيش زن و شوهري با مراجعه به دادسراي امور

جنايي تهران، با شكايت از زني، مدعي شدند كه اين زن

حدود يك ميليون تومان وجه نقد، مقادير زيادي طلا و

جواهرات و دو تخته فرش نفيس از آنها دريافت كرده و

در مقابل كاري را كه بايد براي آنها انجام م يداده، انجام

نداده است. زن شاكي اين پرونده دربار ه شكايت خود،

در يك آرايشگاه زنانه مشغول به كار هستم و اين » : گفت

زن از مشتر يهاي ثابت ما در آرايشگاه بود. او طي رفت و

آمدهاي بسيار به آرايشگاه در جريان اختلاف خانوادگي

من با همسرم قرار گرفت و ادعا كرد كه م يتواند به من

كمك كند. اين زن ابتدا به من پيشنهاد كرد كه با به قتل

رساندن همسرم م يتوانم از زندگي با او رها شوم و ديگر

مجبور نيستم به خاطر اختلافات بسياري كه دارم، او را

تحمل كنم. اما من هرگز راضي به كشتن همسرم نشدم.

تا اين كه مدعي شد م يتواند با نوشتن دعاي مخصوصي

موجب مرگ همسرم شود و بدون اين كه من دخالتي

در كشتن همسرم داشته باشم با مرگ همسرم همه چيز

تمام م يشود. يك ميليون تومان وجه نقد، طلا و جواهر

و دو تخته فرش نفيس را به اين زن دادم تا با دعانويسي

همسرم بميرد. اما با وجود پرداخت مبالغي پول همسرم

«! زنده ماند

شكار طعم هها به بهانه دعانويسي

يك تبعه افغاني به بهانه دعانويسي براي رفع مشكل

دختران د مبخت و زنان نازا، آنها را مورد تعرض قرار

« ك ق » م يداده است. مردي از اتباع افغاني به هويت

حدودا 60 ساله به مدت بيش از دو سال به عنوان كفاش در

سكونت داشت. او با عنوان جعلي « دشت اژن » روستاي

به روستاهاي اطراف محل سكونتش مي رفت و « سيد »

با ترفندهاي خاص و بهر هگيري از مسايل و مشكلات

خانوادگي و ساد هلوحي اهالي ، مراجعان به خود به ويژه

دختران دم بخت و يا زنان نازا كه به نحوي دچار مشكل

بودند را مورد سوءاستفاده قرار م يداد. مرد كلاهبردار با

نوشتن ادعيه و خلوت كردن با دختران و زنان كه به نحوي

داراي مشكل بودند، ضمن گرفتن وجه نقد، با آنها رابطه

غيراخلاقي برقرار م يكرد، به طوري كه در اين ميان به

تعدادي دختر نوجوان هم تعرض شد. در جريان تعرضات

اين فرد، تعدادي از دختران باردار شدند و به دليل ترس از

آبرو بدون اطلاع خانواد هشان، سقط جنين كردند.

 
بازگشت به صفحه قبل


گوش سپرده به صداي استخوان نقاشي
تو با اين بوي بنزين چه مي کني؟
شگفت انگيز تا مرگ
اصفهان از نگاه ديگران
شکارچي عسل
مجلس فرانسه عليه چاق ها
هرچه بخت بسته تر بهتر
دو گوش بريده براي درس عبرت
ما را به آسايشگاه ببريد
ماه در دست هاي تو
نقل قول هاي جذاب ماه
تنها ديوانگان مي فهمند
صيد زندگي در کانال فاضلاب
پوست پياز و چند بار شتر الماس
         
 
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ماهنامه نسیم هراز بوده و هر گونه استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع مجاز میباشد .
طراحی و برنامه نویسی در داده نگار - مرکز تخصصی طراحی وب سایت
 

صفحه اصلی درباره ماهنامه نسیم هرازشرکت نسیم هراز صندلی زرد مجله الکترونیک گالری عکس سازمان آگهی های نسیم هراز تماس با نسیم